معرفی


پژوهش از مهم‌ترین ارکان توسعه هر جامعه است و انجام این امر خطیر بر عهده دانشگاه‌هاست. دانشگاه مفید، دانشگاهی است که در جهت تلفیق علوم و اندیشه‌های حوزوی و دانشگاهی و تحقق تولید و دانش در علوم انسانی تأسیس گردیده است. فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه مفید از فروردین سال ۱۳۷۵ تحت عنوان دفتر برنامه‌ریزی و خدمات پژوهشی شروع شده و از تاریخ ۱۳۷۶/۱/۱ به‌عنوان معاونت پژوهشی استمرار یافته است. معاونت پژوهشی از ترکیب ستاد و صف تشکیل شده که حوزه ستادی معاونت توسط معاون پژوهشی اداره می‌گردد. حوزه ستادی شامل سه بخش دفتر امور پژوهشی، کتابخانه و مرکز اسناد و سازمان انتشارات می‌باشد.

وظایف


1. اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیة امور پژوهشی دانشگاه، مطابق با ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط؛
2. تهيه اهداف، اولویت‌های پژوهشی، سیاست‌ها و برنامه‌های کلی پژوهشي و ارائه آنها به شورای پژوهشی دانشگاه؛
3. نظارت مستقیم بر عملکرد پژوهشی افراد هیأت علمی دانشگاه و اعمال مقررات مرتبط در این خصوص؛
4. فراهم آوردن زمينه همكاري مراكز مطالعاتی و بخش¬های پژوهشی دانشگاه با ساير مراكز پژوهشي داخلي و خارجي؛
5. تایید و نظارت بر كليه قراردادهاي پژوهشی دانشگاه با ساير افراد و مؤسسات و نظارت بر رعایت ضوابط دانشگاه در اجرای مفاد قراردادهای پژوهشی و ارایه گزارش به شورای پژوهشی و رئیس دانشگاه؛
6. گسترش و تقويت فرهنگ پژوهش در مجموعه دانشگاه بویژه از طریق پیشنهاد تدابیر موثر جهت ترغیب و تشویق اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه به فعالیت¬های پژوهشی؛
7. اتخاذ تدابیر لازم به منظور هدایت پايان¬نامه¬ها و رساله های دانشجویی و ساير توليدات پژوهشي دانشگاه در جهت اهداف دانشگاه؛
8. دریافت پیشنهاد برگزاری همایش¬ها و جشنواره¬ها و برنامه¬های علمی و بین¬المللی بخش¬های پژوهشی و اعلام نظر در خصوص آن‌ها به شورای پژوهشی جهت بررسی و تصویب¬؛ انتقال به دفتر امور پژوهشی
9. ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه دانشگاه با بکارگیری ابزار و تجهیزات به روز و کارآمد جهت ارائه به رئيس دانشگاه؛
10. پیشنهاد ایجاد، توسعه، ادغام و یا انحلال مراکز مطالعاتی به شورای پژوهشی
11. انجام اموري كه بر اساس آیین‌نامه‌های دانشگاه به عهده معاون پژوهشي گذاشته شده است و سایر امور محول از سوی رئیس دانشگاه.

مدیر مرکز

دکتر سیدمسعود موسوی

استاديار دپارتمان فلسفه


علیرضا ملکی

معاون

02532130286


زهرا رزاق مرندی

کارشناس

02532130287