دفتر متمرکز مراکز مطالعاتی دانشگاه مفید به منظور انسجام فعالیت های اجرایی مراکز چهارگانه مطالعاتی در سال 1398 راه اندازی شد.بر این اساس تمامی برنامه های مراکز مطالعاتی قرآن، حقوق بشر، اقتصادی و حقوق تطبیقی از قبیل همایش های داخلی و بین المللی، سیمینارها، کنفرانس ها، نشست های علمی، کرسی های ترویجی و ... از طریق این دفتر به انجام خواهد رسید. همچنین این دفتر مسئولیت آماده سازی نشریات این مراکز را تا مرحله انتشار بر عهده دارد.

وظایف


1- انجام تمامی امور اجرایی برنامه های مراکز چهارگانه از قبیل تبلیغات، اطلاع رسانی، امور مالی و ..؛
2- نگارش گزارش تفصیلی هر برنامه و اطلاع رسانی به موقع؛
3- تهیه گزارش جامع تمامی مراکز مطالعاتی و آرشیو و به روز رسانی مداوم فعالیت های هر مرکز به صورت تفکیکی؛
4- تنظیم برنامه های مراکز چهارگانه و جلوگیری از عدم تداخل آن ها؛

علیرضا ملکی

رییس دفتر

02532130286


زهرا رزّاق مرندی

کارشناس امور بین الملل

02532130287


اصغر عامری

کارشناس

02532130283


منصوره گایینی

کارشناس

02532130298


طیبه گل محمدی

کارشناس

02532130290