دپارتمان علوم سياسي دانشگاه مفيد در سال 1373 تأسيس شد و از سال 1373 تا سال 1377 منحصراً رشتة علوم سياسي را در مقطع كارشناسي ارائه مي كرد. اين دپارتمان در سال 1378 دوره كارشناسي ارشد و در سال 1393 دوره دكتري علوم سياسي را نيز راه اندازي نمود. پژوهش و ارائة نظريه هاي سياسي با رويكرد اسلامي، مطالعه تطبيقي شاخه هاي مختلف علوم سياسي از دو منظر اسلام و غرب و نيز كنكاش پيرامون ميراث سياسي علما و نظريه پردازان ايراني - اسلامي در حوزه دانش سياسي از مهم ترين نكات بارز تفاوت ميان آموزش در اين دپارتمان با ديگر گروه ها و دانشكده هاي علوم سياسي كشور است. دانش آموختگان اين دپارتمان در مشاغلي چون عضويت در هيأت علمي گروه هاي مختلف علوم سياسي دانشگاه هاي كشور، تصدي مشاغل سياسي - اجرايي، وزارت امور خارجه، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، تدريس در آموزش و پرورش، پژوهشگر در مؤسسات دولتي و خصوصي، تحليلگر سياسي در صدا و سيما و خبرگزاري ها و فعاليت هاي اداري مشغول كار هستند.
رشته های ما
در مقطع كارشناسي، رشته كارشناسي علوم سياسي در دپارتمان علوم سياسي داير است. واحدهاي درسي كارشناسي علوم سياسي به نحو جدول زير در ميان موضوعات مختلف توزيع شده است.
دروس تعداد واحد
عمومی 22
اختصاصي علوم سياسي 39
اختصاصي اسلام و ايران 31
حقوقي (داخلي و بين المللي) 23
مباني و تاريخ 23
متون سياسي به زبان انگليسي 4
مجموع 135

در مقطع كارشناسي ارشد، چهار گرايش علوم سياسي، روابط بين الملل، انديشه سياسي در اسلام و مطالعات منطقه اي برگزار مي شود.

در مقطع دكتري نيز رشته علوم سياسي گرايش مسائل ايران در اين دپارتمان ارائه مي شود.

حسین افشاری

کارشناس دپارتمان

02532130127