حقوق دانش «عدالت» است. از زمانی که انسان به مثابة موجودی اجتماعی بر کره خاکی پای نهاد منفعت خويش را در گروه رقابت با منافع ديگران ديد و براي برطرف کردن نیازها، و برآوردن خواستهها و آرزوهایش به منفعت و «حق» ديگران چشم طمع دوخت و به نزاع و جدال پرداخت. انسانها در سايه عقل خدادادی و با الهام از تعاليم انبيا دريافتند كه نبايد منفعت خويش را با ناديدهگرفتن حق ديگران و تعدي به آن به دست آورند. بشر به دنبال بود عدالت بوده و عدالت در پرتو دانشي به نام «حقوق» دستيافتني است. انسانها دريافتند كه افراد داراي كمالات و سجاياي اخلاقي چهبسا به حكم اخلاق، از دستدرازي به حق ديگران خودداري ورزند اما نسخه فراگير، كه همه انسانها را از تعدي به حق ديگران منع ميكرد «قانون» بود.
هدف رشته حقوق، در مقطع كارشناسي، آموزش این رشته علوم انسانی بر اساس فقه اسلامی، فرهنگ و عرف اسلامی ـ ایرانی و آموزههای حقوقی جدید است و دانشجویان را برای رفع نیازمندیهای قضایی، وکالت دعاوی، مشاوره و کارشناسی حقوقی در قوه قضاییه، وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در جهت کمك به احقاق حقوق اشخاص در سطح داخلی و بینالمللی تربیت میکند. در دورههای تحصیلات تکمیلی، دانشجویان بسته به علاقه خود، در یکی از گرایشهای این رشته، مانند حقوق جزا و جرمشناسی، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق بین الملل، حقوق بشر و غیره ادامه تحصیل میدهند و ضمن تكميل دانسته هاي خود، با پژوهش در این گرایش ها آشنا میگردند.