متن نمونه میاد اینجا

پرسشی که گاهی مرا گیج می کند اینست که آیا من دیوانه هستم یا دیگران؟


زندگی در مفیدنیچه می گوید وظیفه ما در زندگی، تکمیل کردن آفرینش و طبیعت خویش است. او دستورالعملی نیز برای اجرای این وظیفه درونی بایسته به ما پیشکش کرده است، نخستین جمله ماندگارش را : «بشو، آن که هستی»
دو چیز ذهن مرا به خود مشغول ساخته و موجب برانگیختن دائمی تحسین و شگفتی ام شده است: آسمان پر ستاره بالای سر من و قانون اخلاقی در درون من.
همان گونه که یک تاجر هوشیار از به کار انداختن سرمایه اش در یک جا پرهیز می کند، مصلحت زندگی حکم می کند که آدمی چشم داشت همه ی رضایت خویش را از یک گرایش نداشته باشد.

بیشتر بخوانید

یادتان باشد که نگاهتان رو به ستارگان باشد، نه به پاهایتان


متن مثال


بیشتر

یادتان باشد که نگاهتان رو به ستارگان باشد، نه به پاهایتان


متن مثال


بیشتر

یادتان باشد که نگاهتان رو به ستارگان باشد، نه به پاهایتان


متن مثال


بیشتر

رویدادها


همان گونه که یک تاجر هوشیار از به کار انداختن سرمایه اش در یک جا پرهیز می کند، مصلحت زندگی حکم می کند که آدمی چشم داشت همه ی رضایت خویش را از یک گرایش نداشته باشد.

مشاهده تمام رویدادها

شعار دانشگاه مفيد «پاي در سنّت، رو به آينده» يعني بتوانیم از سويی پای در سنّت داشته باشیم، یعنی از میراث گرانبها و ارزشمند اسلامی، از محصولات فاخر و سودمندی که اندیشمندان و دانشمندان مسلمان در طول قرون گذشته پدید آورده¬اند و برتر و بالاتر از همة آن¬ها، از اصل و متن و نصِّ مقدسِ وحي خداوندی به خاتم انبیاء استفاده کنیم و از میراث اهل¬بیت گرانقدرش استفاده کنیم و از سوی دیگر روی¬مان به آينده باشد، به فرداها، به افق¬های باز، به پاسخگویی به نیازهای فردا و به رفع مشکلاتی که جهان انسانیت در اثر بی¬توجهی به دین و معنویت دچار آن شده است و امیدواریم که نه فقط درمانی برای دردهای امّت¬مان و مشکلات جامعه¬مان که نسخه¬ای برای کمک به ساير انسان¬ها بيابيم و به دنياي امروز هم عرضه كنيم.